(در حالت موبایل جدول را به سمت چپ scroll نمایید)

ردیفموضوع همایشاهداف و محور همایشتاریخ برگزاریمیهمانان ویژهگواهینامه هاهزینه شرکت در همایشراهنمای ثبت نام
1 -             - - - -    
2 -             - - - -    
3 -             - - - -    
4 -             - - - -    
5 -             - - - -    
6 -             - - - -    
7 -             - - - -    
8 -             - - - -    
9 -             - - - -    
10 -             - - - -    
11 -             - - - -    
12 -             - - - -    
13 -             - - - -    
14 -             - - - -    
15 -             - - - -    
16 -             - - - -    
17 -             - - - -    
18 -             - - - -    
19 -             - - - -    
20 -             - - - -    

 

(در حالت موبایل جدول را به سمت چپ scroll نمایید)

ردیفنام دورهشماره استانداردتاریخ آزمونساعت شروع آزمونمحل آزمون
1 -             - - - -
2 -             - - - -
3 -             - - - -
4 -             - - - -
5 -             - - - -
6 -             - - - -
7 -             - - - -
8 -             - - - -
9 -             - - - -
10 -             - - - -
11 -             - - - -
12 -             - - - -
13 -             - - - -
14 -             - - - -
15 -             - - - -
16 -             - - - -
17 -             - - - -
18 -             - - - -
19 -             - - - -
20 -             - - - -
Go to top
                  

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی چند منظوره تحلیلگران می باشد